ภารกิจในการรบ
 
ควบคุมบังคับบัญชา อำนวยการ และประสานการปฏิบัติของหน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นสมทบ และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวง
ขีดความสามารถในการรบ
 
1. ควบคุมบังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ และประสานการปฏิบัติของหน่วยในอัตราและหน่วยขี้นสมทบ
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบอาวุธทหารปืนใหญ่ การค้นหาเป้าหมาย การควบคุมและประสานการยิง การสื่อสาร การอุตุนิยม งานแผนที่ทหารปืนใหญ่ การขนส่ง และการส่งกำลัง
3. กำกับดูแลการสนับสนุนและดำรงรักษาหลักฐานทางการช่วยรบให้หน่วยในอัตราและหน่วยขี้นสมทบ
4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำส่วนยิงสนับสนุนในศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองพล
5. ดำเนินการติดต่อได้ด้วย ๑ หมู่ติดต่อ
6. ให้การรักษาพยาบาล และเวชกรรมป้องกันให้กับกองบังคับการและ กองร้อยกองบังคับการกรมทหารทหารปืนใหญ่ และหน่วยขึ้นสมทบ
7. ดำเนินการซ่อมบำรุงขั้นหน่วยให้กับยุทโธปกรณ์ในอัตราได้
8. เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ % และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้จำกัด 

                                            ภารกิจอื่นๆ
ร่วมสนับสนุนโครงการพระราชดำริต่างๆ
สนับสนุนโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
จัดกำลังพลปฏิบัติงานในสายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและสายงานป้องกันประเทศ
ร่วมพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

  พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์

     - การจัดเตรียมกำลัง จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลัง เพื่อให้มีความเพียงพอ และพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ในทุกรูปแบบ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ของกำลังพล และ รักษาขวัญให้มีอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนอย่างสูงสุด  และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติงานทั้งปวงอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    - การใช้กำลัง ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายใน และภายนอกประเทศการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ