การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๕

๑. หลักฐาน
๑.๑ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕
๑.๒ ระเบียบปฏิบัติประจำกองทัพบก ว่าด้วยการเรียกพลฯ พ.ศ.๒๕๒๗ (รปจ.ทบ.(กสร./๒๗))
๑.๓ แผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี ๒๕๕๕ - ทบ.
๑.๔ หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๖/๗๘๓ ลง ๑๔ พ.ย.๕๔ เรื่อง สั่งจ่ายงบประมาณ  โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ปีงบประมาณ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)
๑.๕ หนังสือ นรด. ที่ กห ๐๔๖๒/๕๙๘๕ ลง ๑๙ ธ.ค.๕๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดหาสิ่ง-อุปกรณ์งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒. ความมุ่งหมาย 
๒.๑ เพื่อให้การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๕ ในส่วนของ ป.๓ บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับการพัฒนาเสริมสร้างกำลังประจำการ จะต้องนำไปสู่เป้าหมายของการจัดเตรียมกำลังให้มีโครงการสร้างการจัดที่เหมาะสม มีความพร้อมรบ มีความสามารถที่จะทำการรบได้อย่างต่อเนื่อง และมีความทันสมัยในทุกด้าน สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเป็นการปฏิบัติการเรียกพลเพื่อตรวจสอบการจัดทำบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยในระบบกำลังสำรองในการดำเนินการตามระบบ ๑:๑:๑:๓
๒.๓ เพื่อตรวจสอบกำลังพลสำรองที่บรรจุในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยว่า มีตัวอยู่จริงและสามารถมารายงานตัวได้รวดเร็วและถูกต้องตามวันเวลา/สถานที่ที่กำหนด

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อตรวจสอบกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย บัญชี ๑/๕๕ ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนกองหนุน  เพื่อจัดเตรียมกำลังพลสำรองตามระบบ ๑:๑:๑:๓
๓.๒ เพื่อปรับบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยให้ถูกต้องและทันสมัย  โดยยึดถือระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.๒๕๓๑ และ อจย.ฉบับแก้ไขใหม่เป็นแนวทางดำเนินการ
๓.๓ เพื่อให้บัญชีบรรจุกำลังของหน่วยที่จัดทำขึ้น สามารถสนับสนุนและสนองตอบนโยบายการใช้กำลังตามแผนยุทธการของ ทบ. โดยยึดถืออัตราเต็มเป็นมูลฐานในการจัดทำบัญชี

๔ . ผู้เข้ารับการฝึก  กำลังพลสำรอง จำนวน ๓๓ นาย ดังนี้:- (ตรวจสอบรายชื่อ)
๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   จำนวน  ๖ นาย
๔.๒ นายทหารประทวนกองหนุน      จำนวน ๒๗ นาย

๕ . การจัดการฝึก  ตามวันและเวลาดังนี้:-
วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๕
- เวลา ๐๗๐๐ - ๑๐๐๐  ดำเนินกรรมวิธีรับพล
- เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐   ดำเนินงานด้านธุรการ, ตรวจสอบบัญชีและหลักฐาน, จัดทำ ประวัติบุคคลของกำลังพลสำรอง ตามแบบในอนุผนวก ๒ (ประวัติบุคคลย่อฯ), จัดทำบัตรประจำตัว และแจกจ่ายคำสั่ง แต่งตั้งยศ
- เวลา ๑๑๓๐ - ๑๒๐๐   พิธีเปิดการเรียกพลฯ
- เวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐   งานเลี้ยงรื่นเริง
- เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐   การอบรมกำลังพลสำรองในเรื่องต่อไปนี้:-
- หน้าที่และสิทธิของกำลังพลสำรอง
- ความสัมพันธ์ของหน่วยต้นสังกัดกับกำลังพลสำรอง
- การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง
- เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบ
- เวลา ๑๖๐๐ - ๑๗๐๐   ดำเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล, มอบใบประกาศนียบัตร และ พิธีปิดการเรียกพลฯ


WOWSlider generated by WOWSlider.com