WOWSlider generated by WOWSlider.com
 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วย ป.๓
ชื่อไทย หมากเหลือง
ชื่อสามัญ Yallow palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysalidocarpus lutescens.
ตระกูล PALMAE
วงศ์ Palmae (Arecaceae)
ถิ่นกำเนิด มาดากัสก้า
ลักษณะโดยทั่วไป หมากเหลืองเป็นปาล์มที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน กอหนึ่งจะมีประมาณ ๖ – ๑๒ ต้น สูงประมาณ ๒๕ – ๓๐ ฟุต ลำต้นมีข้อปล้องโค้งออกจากโคนกอ แลดูสวยงามยิ่ง ใบเป็นใบรูปขนนก ทางใบยาว ๖ – ๘ ฟุต กาบใบจะ ห่อหุ้มลำต้นไว้ หมากเหลืองเป็นปาล์มที่ได้รับความนิยมนำมาตกแต่งประดับประดาตามสถานที่เป็นอย่างมากเพราะความสวยงามและมีรูปร่างที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไป
การปลูก นิยมปลูกลงกระถาง โดยใช้ดินที่สมบูรณ์ มีส่วนผสมของดินร่วน ทรายแกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษใบไม้ผุ ในอัตราส่วน ๔:๒:๑:๒:๑ การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด แยกหน่อ
การดูแลรักษา
แสง : ชอบแสงแดด ควรปลูกในที่โล่ง กลางแจ้ง
น้ำ : ในระยะกำลังเจริญเติบโตควรรดน้ำทุกวัน
ดิน : ควรเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุพอสมควร
ปุ๋ย : ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ ๒ ครั้ง
โรคและแมลง : ไม่ค่อยพบโรคที่ทำความเสียหาย จะมีปัญหาก็แต่แมลงเท่านั้น ได้แก่ หนอนปลอก หนอนเจาะลำต้น
การป้องกันกำจัด : ใช้ไซกอนอัตรา ๒๐ กรัมผสมน้ำ ๒๐ ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น พื้นที่และรูปแบบดำเนินการ

หน่วยดำเนินการบริเวณพื้นที่ว่างภายในหน่วย ร้อย.บก.ป.๓ โดยแบ่งมอบให้แต่ละโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีกำลังรับผิดชอบประจำทุกโครงการกิจกรรมเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
โครงการไม้ตัดใบ ( ใบหมาก )
- ดำเนินการปลุกในพื้นที่ว่างของหน่วย มีจำนวน ประมาณ ๓๐๐ ต้น
- เริ่มโครงการด้วยการลงหุ้นของกำลังพลภายในหน่วย และจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
- และแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
การขยายผลไปยังกำลังพลและครอบครัว
๑.ผลการดำเนินการของหน่วย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยและครอบครัว โดยเฉพาะพลทหาร สามารถนำความรู้ไปขยายผล ในชุมชนของตนเอง สร้างอาชีพเมื่อปลดประจำการ
๒. เพิ่มพูนรายได้ให้กับกำลังพล โดยสามารถส่งผลผลิตไปขายให้กับร้านจัดดอกไม้และนำเงินมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับกำลังพล
การขยายผลไปยังประชาชนและชุมชน
- หน่วยได้นำผลผลิตไปแนะนำและให้คำปรึกษาที่ชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง


 
หน้าหลัก