การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย ป.สนาม ประจำปี 2554
ลำดับ
รายการประเมิน
หน่วยรับการประเมิน
คณะกรรมการ ฯ
ผลการประเมินเป็นร้อยละ
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
1

เป็นหน่วย พัน ป.สนาม ห้วง 28 ก.พ.-16 มี.ค.54

ป.พัน.3
ป.3
85.35
ดีมาก
ป.พัน.8
ป.3
86.05
ดีมาก
ป.พัน.13
ป.3
88.61
ดีมาก
ป.พัน.103
ป.3
85.94
ดีมาก
2

เป็นหน่วย พัน ป.สนาม ห้วง 28 ก.พ.-16 มี.ค.54

ป.พัน.103
ศป.
-
ดีมาก( ชุดพิเศษดีเยี่ยม)
ป.พัน.5
ศป.
-
ดีมาก(ชุดพิเศษดีมาก)
ป.พัน.6
ศป.
-
ดี
ป.พัน.713
ศป.
-
ดี
ป.พัน.722
ศป.
-
ดี
3

เป็นหน่วยกอง ร้อย ป.สนาม ห้วง 1 ส.ค.- 1 ก.ย.54

ป.พัน.3
ป.3
88.00
ดีมาก
ป.พัน.8
ป.3
85.78
ดีมาก
ป.พัน.13
ป.3
85.27
ดีมาก
ป.พัน.103
ป.3
87.37
ดีมาก
ผบ.ป.3 มีนโยบายให้มอบโล่ห์รางวัล และเงินรางวัล ให้กับหน่วยที่มีผลการประเมิน ลำดับที่ ๑ เงินรางวัล 7,000 บาท และลำดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
4

เป็นหน่วยกอง ร้อย ป.สนาม ห้วง 1 ส.ค.- 1 ก.ย.54

หน่วยรับการประเมินคือ ป.พัน.3 ศป.ได้แจ้งผลการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี 2554 ให้ทราบแล้ว โดยหน่วย ป.พัน.๓ มีผลการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 84 เป็นลำดับที่ 1 จากจำนวน 10 หน่วย